Algemene voorwaarden en herroepingsrecht

 

1. Identiteit van de ondernemer
La Belle Finesse

Langveld 4

3300 Hakendover

Telefoonnummer: 0032 (0)472 51 69 33 

Ondernemingsnummer: BE0678.824.410

E-mail: labellefinesse.s@gmail.com

Contactpersoon: Stephanie Hernalsteen

 

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van La Belle Finesse en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen La Belle Finesse en de consument.

 

3. Het aanbod
a) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden La Belle Finesse niet;

b) Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

c) Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

d) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

e) de prijs (alle prijzen zijn in euro en inclusief BTW, de prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd)

f) de eventuele kosten van aflevering;

g) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

h) de wijze van betaling en aflevering.

 

4. De overeenkomst
a) De consument kan bij La Belle Finesse een bestelling plaatsen via de website www.labellefinesse.be Telefonische bestellingen of bestellingen per mail zijn mogelijk doch enkel op voorwaarde dat deze schriftelijk worden bevestigd.

b) Een bestelling wordt vervolgens uitsluitend door La Belle Finesse in behandeling genomen, indien de consument alle gevraagde informatie correct en compleet heeft bezorgd.

c) De overeenkomst komt tot stand nadat La Belle Finesse de bestelling van consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit automatische bevestigingsmail), de bestelling door de consument is en door La Belle Finesse is verzonden.

d) La Belle Finesse heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk aan de consument mee te delen en zonder dat La Belle Finesse gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

5. Herroepingsrecht bij levering van producten
a) De consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

b) Indien dit niet het geval is, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

c) Om gebruik te maken van het herroepingsrecht neemt de Consument contact op met La Belle Finesse via labellefinesse.s@gmail.com . De klant krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd 14 dagen na aanmelding van de retour mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Alle kosten verbonden aan het retourneren zijn ten laste van de Consument.

c) Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument verbindt zich ertoe de verpakking niet te verbreken. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan La Belle Finesse retourneren. Alle kosten verbonden aan het retourneren zijn ten laste van de consument en zullen op eigen risico geretourneerd worden. Aangeraden wordt om de retour dan ook te doen met een verzend maatschappij met track & tracé. Wanneer een artikel beschadigd is, behoudt La Belle Finesse zich het recht de schade in rekening te brengen aan de hand van een waardevermindering bij de terugbetaling, zorg er dus voor dat het product goed verpakt is wanneer je dit retour stuurt.

d) Het herroepingrecht geldt niet voor:

- dienstenovereenkomsten

- (verzegelde) producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

- goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

 

6. De Prijs
a) Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging La Belle Finesse.

b) De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro (Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk.).

 

7. Klachtenregeling
a) Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden tenzij schriftelijk bekendgemaakt aan La Belle Finesse binnen de zeven (7) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

b) De bij La Belle Finesse ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

 

8. Veiligheid en Privacy
a) Indien de consument producten koopt van La Belle Finesse mag La Belle Finesse de consument informeren over eigen, gelijksoortige producten en diensten, per post, telefoon of email. Indien de consument geen e-mails van La Belle Finesse meer wenst te ontvangen, kan een e-mail worden gestuurd naar labellefinesse.s@gmail.com of kan er gebruik worden gemaakt van de uitschrijfmogelijkheid in elke nieuwsbrief.

b) Op de bestellingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de veiligheid en Privacy Policy van La Belle Finesse van toepassing:

 

Privacy Policy
La Belle Finesse respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

La Belle Finesse zal uw gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

b) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Vlaams-Brabant.

c) Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op klant.

 

10. Aansprakelijkheid

a) La Belle Finesse zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden ingeval van schade die voortvloeit uit een verkeerd gebruik en/of bewaring van de producten en/of diensten. Hetzelfde geldt indien de klant of een derde de producten en/of diensten op een of andere wijze bewerkt en/of gewijzigd heeft.

b). De aansprakelijkheid van La Belle Finesse zal sowieso, ongeacht de grondslag, steeds beperkt zijn tot het factuurbedrag voor de desbetreffende bestelling, hetgeen de klant uitdrukkelijk aanvaardt. La Belle Finesse kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade noch voor enige vervolgschade, van welke aard ook, door de klant of door enige derde geleden.

 

11. Klachten

a) Alle klachten betreffende de diensten en/ of facturen van La Belle Finesse dienen schriftelijk, op gemotiveerde wijze, binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de factuurdatum en per aangetekend schrijven aan La Belle Finesse ter kennis te worden gebracht, op straffe van onontvankelijkheid. 

b) Geen enkele reden, zoals bijvoorbeeld het indienen van een klacht, bevrijdt de Klant van zijn betalingsverplichtingen. Indien zou blijken dat de klacht van de Klant gegrond was, zal het desgevallend teveel betaalde bedrag terugbetalen als enige vergoeding.